De Staverse Kotterclub

De Staverse Kotterclub is een vereniging van enthousiaste eigenaren van Staverse Kotters, die elkaar met raad en daad terzijde staan bij het varen met, en het onderhouden van, een Staverse Kotter of Sturiër.

De leden treffen elkaar minimaal twee keer per jaar op de voorjaars- en najaars bijeenkomst. Er wordt dan kort vergaderd over de op dat moment aan de orde zijnde zaken, waarna er van een gezamenlijke lunch wordt genoten gevolgd door een activiteit in de omgeving.

Er worden technische dagen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen.
Enkele voorbeelden uit het verleden zijn:

 • Cursus weervoorspelling
 • Cursus wadvaren
 • Bezoek aan een dealer van Fiat-scheepsmotoren
 • Voorlichting over filtertechnieken
 • Geluidsisolatie aan boord
 • Motortechniek en veiligheid aan boord

Ook wordt er aandacht besteed aan gezamenlijke tochten.

Verder is er nog het clubblad "de Staverse Kotteraar" dat twee maal per jaar uitkomt met onder andere reisverhalen en uitleg over oplossingen van problemen van technische aard door de leden.

Het lidmaatschap van de Staverse Kotterclub geeft het gevoel lid te zijn van een boeiende kotter-familie. Allemaal mensen die trots zijn op hun schip. Op de bijeenkomsten is het weerzien en de uitwisseling van ervaringen dan ook een duidelijk herkenbaar aspect. Het is beslist geen elitair gezelschap en nieuwe leden voelen zich dan ook over het algemeen snel opgenomen. Bovendien vieren we om de 5-jaar een lustrum waarover in de tussen liggende jaren veel wordt gesproken.

Het lidmaatschap kost €60.00,- per kalenderjaar.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan d.m.v. het inschrijfformulier onder het kopje "Aanmelden" rechtsboven op deze pagina.

 

De Staverse Kotterclub

The Staverse Kotter club is an Association of enthusiastic owners of Staverse cutters, who help each other with advice and support sailing with, and maintaining a Staverse Cutter or Sturiër.

The members meet at least twice a year on the spring and fall meeting with a briefly discussion about the matters at issue at that time, after which a joint lunch is enjoyed followed by an activity in the area.

There are also technical days organised on a variety of subjects.

Some examples from the past are:

 • Weather forecast Course
 • Course sailing on the “Waddenzee”
 • Visit to a dealer of Fiat-marine engines.
 • Information on filtering techniques
 • Sound insulation on board
 • Motor technique and safety on board

And there is also attention to joint tours.

There is also the club magazine "De Staverse Kotteraar" (unfortunately in Dutch only) published twice a year including travelogues and explaining solutions of problems of a technical nature by the members.

Staverse Kotter club membership gives you the feeling to be a member of an exciting cutter family. All people who are proud of their ship.

At the meetings the reunion and the exchange of experiences is a clearly recognizable aspect. It is definitely not an elitist group of people and therefore new members feel themselves at ease soon.
In addition, we celebrate an anniversary every 5-years of which is spoken in the intermediate years.

Membership costs € 60.00 per calendar year.
Sign up for a membership can be done by means of the registration form under the heading "Aanmelden" at the top right of this page.

Primaire tabs