Disclaimer

Algemeen De inhoud van de website van De Staverse Kotterclub (www.staversekotterclub.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

De Staverse Kotterclub sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van www.staversekotterclub.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.staversekotterclub.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.staversekotterclub.nl verkregen is.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, en ander materiaal, valt onder het intellectueel eigendomsrecht van De Staverse Kotterclub of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Staverse Kotterclub de informatie op www.staversekotterclub.nl te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te verspreiden of te reproduceren.


Wijzigingen

De informatie op www.staversekotterclub.nl kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.
Externe links Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan De Staverse Kotterclub worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. De Staverse Kotterclub heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van de disclaimer zal steeds op www.staversekotterclub.nl te vinden zijn.

 

Datum laatste wijziging: 19-12-2023

 

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen via info@destaversekotterclub.nl